CITES

CITES (forkortelse for Convention on International Trade of Endangered Species) kalles også Washingtonkonvensjonen og er en multilateral internasjonal avtale mellom land for å kontrollere handel med ville dyr og planter. Formålet med avtalen er en bærekraftighandel – dvs. at man ikke fjerner mer fra bestandene av dyr og planter enn de tåler.

Konvensjonen trådte i kraft i 1975. I Norge har konvensjonen vært gjeldende siden 25. oktober 1976, og pr. 21 jan. 2009 har 175 land tiltrådt konvensjonen. Direktoratet for naturforvaltning er forvaltningsmyndighet og vitenskapelig myndighet for CITES i Norge.

Omkring 4.800 dyrearter og 25 000 plantearter er omfattet av konvensjonen. Rundt 600 av dem er så sterkt truet at all handel med dem i praksis er forbudt (CITES Appendix I). For de øvrige er internasjonal handel enten begrenset (CITES Appendix II) eller det foreligger krav om spesielle tillatelser for inn- og utførsel (CITES Appendix III). Forbud og reguleringer gjelder både levende og døde eksemplarer, såvel som deler av organismer og produkter som skinn, fjær, tenner med mer.

her er link til CITES listene:

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/bilder/nyhetsdokumenter—old/nyheter-vedlegg/vedlegg-1.pdf

Søknaden om eierskifte kan du ordne ved å lage deg en bruker profil og logge deg inn her:

https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/Public/Innlogging.aspx?ReturUrl=~/Soknader/Info.aspx?id=45&Menyvalg=SOKNADSSENTER