Vedtekter

SKFs vedtekter for 2016                 

Vedtatt generalforsamlingen 2012

Klubbens navn er «Stuefuglklubben Stavanger og omegn»

Det tilstrebes en lettest mulig organisasjonsform.

Vårt formål er hyggelig samvær og sundt fuglehold.

Punktene under er veiledende og skal brukes til å nå våre mål på en mest mulig enkel og smidig måte.

Vi søker en medlemsmasse med positive bidrag til fellesskapet.

Generalforsamlingen er klubbens øverste organ.

Styret utøver den daglige driften og gjør det som er nødvendig for å sikre klubbens formål. 

 1. Medlemmer: Ved betalt medlemskontingent blir man medlem. Dersom kontingent ikke blir betalt innen forfall, utgår medlemskapet automatisk. Kontingenten fastsettes hvert år på generalforsamlingen. Æresmedlemmer utnevnes av generalforsamlingen etter forslag fra styret. Disse har fri medlems kontingent.
 2. Styret

Består av Leder, (styret velger selv en av styremedlemmene som nestformann), sekretær, kasserer og 1 varamann (varamann har møteplikt på styremøtene). Styret er beslutningsdyktig når tre medlemmer møter. Dersom det er store oppgaver som for eksempel utstillinger lages egne utvalg til dette, styret bør være representer der det er fornuftig. Styret velges av generalforsamlingen slik: Leder velges hvert år. På like årstall velges: sekretær.

På ulike årstall velges Kasserer. Varamann er på valg hvert år. 

 1. Valgkomitéen

består av to personer, hvorav minst en er fra styret (velges av styret internt), denne er leder komiteen. Det øvrige medlemmet velges av generalforsamlingen for ett år av gangen, eller ved at generalforsamlingen gir fullmakt til styret. Komiteen skal ta imot og sette opp forslag til valg av styre, revisor, varamann, ny valgkomité og øvrige verv.

Kan gjenvelges. 

 1. Generalforsamlingen holdes hvert år i januar måned. Innkalling sendes ut på SMS og publiseres på SFK hjemmesider senest 1 måned på forhånd, dagsordenen kunngjøres samtidig. Sakspapirer og forslag, deles ut skriftlig på generalforsamlingen.

Dagsordenen for generalforsamling er slik:

 1. Valg av møteleder
 2. Valg av møtereferent
 3. Valg av 2 til underskrift av møtereferat
 4. Leder orienterer om tilstanden og driftsåret
 5. Kontingenten fastsettes hvert år. For 2017 er kontingenten: Senior: 420,- pr. år. Junior: 210,- pr. år. Familie: 450,- pr. år
 6. Kasserer fremlegger revidert regnskap til godkjenning, evt. med kommentarer fra revisorer.
 7. Innkomne forslag fra styret eller medlemmer.
 8. Eventuelt
 9. Forslag

Hvert enkelt medlem kan fremlegge forslag til generalforsamlingen via styret, dette må være styret i hende 14 dager før generalforsamling. 

 1. Ekstraordinær generalforsamling

holdes etter vedtak fra styret eller etter skriftlig krav fra minst 1/3 av medlemmene. For innkallelse, varsel og avstemning gjelder de samme regler som for den årlige generalforsamlingen. Beslutninger, både på generalforsamlingen og på ekstraordinær generalforsamling, vedtas med alminnelig flertall, med de unntak som er nevnt i pkt. 11. De kan her bare stemmes over saken det gjelder i innkallingen som er utsendt 

 1. Oppløsning

foreningen kan bare oppløses når vedtak herom tas på to på hverandre følgende generalforsamlinger med 3/4 flertall av de fremmøtte medlemmer. Besluttes det å oppløse klubben bestemmer de fremmøtte ved vanlig flertallsavstemning hva som skal gjøres med klubbens eventuelle midler. 

 1. Ringer

merket med SFK og skal formidles gjennom klubben eller NTL og er forbeholdt medlemmene.                                     kønov16