Generalforsamling 2017

 

Stuefuglklubben Stavanger & omegn

Innkalling til årsmøte i Stuefuglklubben Stavanger & Omegn

Mandag 30. januar 2017, kl. 19.00. Sted: Baneviksgaten 5, Stavanger

 

Forslag fra til generalforsamling må være styret i hende minst 14 dager før

 Dagsorden

  1. Valg av møteleder:
  2. Valg av møtereferent:
  3. Valg av 2 til underskrift av møtereferat/telle stemmer:

Opptelling av stemmeberettigede: (Kontingent for 2016 skal være betalt for å ha stemmerett på årets Generalforsamling).

 Årsmelding 2016

Oppsummering Medlemsmøter/arrangement 2016 sfk.

Det har siste året vært avholdt 9 medlemsmøter, fremmøtet har vert godt med fra 18 til 27 fremmøtte. Emner og foredrag som: Stein Henning, chipping og ringmerking. Kjell snakket om import. Auksjon av rekvisita. Arnfinn Arnøy har snakket om spissnebb. Møte med Mattilsynet og Veterinær ang papegøyesyke. Medlemsmøte på Stokka sykehjem med Volierebesøk, grill/kaffe. Voliereturer med grilling på Brusand og Tysvær – Volieretur til Danmark-

Styremøter:

Det har vært avholdt 9 styremøter. Styret fungerer godt sammen og arbeidet flyter godt. I tillegg til styreverv har mange bistått med betydelig innsats. På Stokka sykehjem har Sigurd vært generalen og gjort det meste av arbeider, men også Johan Forsberg, Arne Johannes Soma, Kennet Østensen, Isak Johan Ebeltoft, Bernt Erik Rossavik, Odd Egil Eriksen, Arnfinn Arnøy har bidratt.

Aktiviteter:

Aktiviteten har nok et rekordår med: 2 fellesturer med SFK til Danmark, fellestur med Egersundsklubben, grilling og omvisning hos 6 oppdrettere, fellestur med grill og omvisning sammen med NUK og HTK hos Alf. Dugnad på Stokka sykehjem. Gulljazz på Stokka sykehjem. SFK arrangerer Landsmøtetreff med foredragsholdere i verdensklasse. Stemningen i klubben er meget god og ting flyter lett. Mange er med på å dra lasset sammen i en veldig positiv retning. Godt fremmøte på klubbmøter.

Medlemstall: 

71 + familiemedlemmer, ( 80 med. )  dette gjør SFK til landets største klubb.

Støttespillere:

Sfk har skaffet seg gode støttespillere med firma som Hjelseth Computer, HC Pet, Skoringen Stavanger, Randaberg Dyrepensjonat, Stavanger Dyrebutikk, Velvære-Grossisten a/s,

Solsenterkjeden  SUN 2, Byggmester Hagen a/s, Hinna Rør a/s, 993 hjelp,

Informasjon til medlemmer

Mail, SMS og hjemmesiden, er våre viktigste kontakter med medlemmene, derfor holder vi på med ny hjemmeside som byttes ut med den vi har hatt i mange år. Det er også laget et epost register som også fungerer greit. NTH medlemsblad er fremdeles en viktig del av dette med mye reportasjer og stoff fra SFK, men også et fint bindeledd til resten av fugle-Norge.

Styret

 

EIENDELER    
       
  Omløpsmidler    
       
1900 Kontanter 540,00 140,00
1904 Utstillingskonto 33253287085 6,24 6,24
1905 Ny utstillingskonto 35206884671 40 387,37 30 996,17
1910 Ny driftskonto 35206882814 53 869,68 38 390,13
1915 Ny Sparekonto 35206882822 29 206,44 29 094,44
  Sum Omløpsmidler 124 009,73 98 626,98
       
SUM EIENDELER 124 009,73 98 626,98
       
EGENKAPITAL OG GJELD    
       
  Egenkapital    
       
2000 Innskutt egenkapital 98 626,98 98 626,98
2099 Årsresultat (opptj. egenkap) 25 382,75 0,00
  Sum Egenkapital 124 009,73 98 626,98
       
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 124 009,73 98 626,98

Regnskap og budsjett 2016

(Revidert til godkjenning. Leses av kasserer)

Ktonr Kontonavn Kontosum Regn.ifjor      
RESULTATREGNSKAP          
Driftsinntekter
3000 Medlemskontingent 0,00 25 520,00
3401 Grasrot andel tipping 0,00 2 083,60
3402 Fester/møter 25 432,00 0,00
3405 Egne lotterier 6 364,69 6 151,52
3410 sponsorer lm 2016 4 850,00 0,00
3500 Salg kiosk 0,00 324,00
Sum Driftsinntekter 36 646,69 34 079,12    
Driftskostnader
6700 Kontingentutgifter 0,00 -9 010,00
6803 Småanskaffelser 0,00 -2 469,75
6804 Sms Tjenester 0,00 -2 038,14
6900 Telefon, mobiltlf, Hjemmeside 0,00 -827,48
6901 Porto 0,00 -735,00
7200 Forsikringer 0,00 -1 220,00
7250 brønnøysund registrering 0,00 -135,00
7301 Møter, tilstelninger 0,00 -104,00
7703 sponsing turer 0,00 -10 000,00
7705 Lagerleie bur SFK 0,00 -7 260,00
7790 Diverse driftsutgifter LU 0,00 -800,00
7800 LM2016 -26 063,80 0,00
Sum Driftskostnader -26 063,80 -34 599,37    
DRIFTSRESULTAT 10 582,89 -520,25      
Finansposter
8040 Renteinntekter 0,00 331,38
8140 Renteutgifter og gebyrer -12,00 -383,55
Sum Finansposter -12,00 -52,17    
RESULTAT FØR SKATTER 10 570,89 -572,42      
Sum Skatter og årsdisp 0,00 0,00    
ÅRSRESULTAT 10 570,89 -572,42      

 

Balanse SFK 2016

 

EIENDELER    
Omløpsmidler
1900 Kontanter 540,00 140,00
1904 Utstillingskonto 33253287085 6,24 6,24
1905 Ny utstillingskonto 35206884671 40 387,37 30 996,17
1910 Ny driftskonto 35206882814 53 869,68 38 390,13
1915 Ny Sparekonto 35206882822 29 206,44 29 094,44
Sum Omløpsmidler 124 009,73 98 626,98
SUM EIENDELER 124 009,73 98 626,98
EGENKAPITAL OG GJELD    
Egenkapital
2000 Innskutt egenkapital 98 626,98 98 626,98
2099 Årsresultat (opptj. egenkap) 25 382,75 0,00
Sum Egenkapital 124 009,73 98 626,98
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 124 009,73 98 626,98

 

RESULTATREGNSKAP      
Driftsinntekter
3000 Medlemskontingent 26 035,00 25 520,00
3401 Grasrot andel tipping 15 051,06 2 083,60
3402 Fester/møter 25 432,00 0,00
3405 Egne lotterier 13 914,69 6 151,52
3410 sponsorer lm 2016 4 850,00 0,00
3500 Salg kiosk 400,00 324,00
Sum Driftsinntekter 85 682,75 34 079,12  
Driftskostnader
6500 Maskiner og utstyr -6 386,00 0,00
6700 Kontingentutgifter -9 860,00 -9 010,00
6803 Småanskaffelser -249,00 -2 469,75
6804 Sms Tjenester -1 649,32 -2 038,14
6900 Telefon, mobiltlf, Hjemmeside -956,28 -827,48
6901 Porto -770,00 -735,00
7200 Forsikringer -1 299,00 -1 220,00
7250 brønnøysund registrering 0,00 -135,00
7301 Møter, tilstelninger -4 563,00 -104,00
7702 Årsmøte -596,60 0,00
7703 sponsing turer 0,00 -10 000,00
7705 Lagerleie bur SFK -8 000,00 -7 260,00
7790 Diverse driftsutgifter LU 0,00 -800,00
7800 LM2016 -26 063,80 0,00
Sum Driftskostnader -60 393,00 -34 599,37  
DRIFTSRESULTAT 25 289,75 -520,25  
Finansposter
8040 Renteinntekter 156,00 331,38
8140 Renteutgifter og gebyrer -63,00 -383,55
Sum Finansposter 93,00 -52,17  
RESULTAT FØR SKATTER 25 382,75 -572,42  
Sum Skatter og årsdisp 0,00 0,00  
ÅRSRESULTAT 25 382,75 -572,42  

Budsjett 2017

se bildet

 

Innkomne forslag:

Ingen

 

Valg

Styret i 2017 har bestått av:

 

Leder: Sigurd Ellingsen (1 år) på valg

Nestleder: Kjell Karlsen (1 år) på valg

Sekretær: Kennet Østensen (2 år)

Kasserer: Odd Egil Eriksen (2 år) på valg

 

Valg av nye styremedlemmer for 2017:

Leder: Sigurd Ellingsen (1 år) på valg

Nestleder: Kjell Karlsen (1 år) på valg

Kasserer: Odd Egil Eriksen (2 år) på valg

 

Valg av revisorer

Rolf Rørtvedt og Dagfinn Danielsen

 

Valg av valgkomite

En fra styret (de velger internt)

 

Eventuelt (uten vedtak)

 KØ ref.