Generalforsamling 2015/2016

Generalforsamling 2015/2016

Referat fra årsmøte i Stuefuglklubben Stavanger & Omegn
Mandag 25. januar 2016, kl. 19.00.
Sted: Baneviksgaten 5, Stavanger

Det møtte 16 stemmeberettigete.
Valgkomiteen v/Arild Skimmeland (styret) og Kennet Østensen.

Dagsorden
Dagsordenen for generalforsamling:

  • Valg av møteleder
  • Valg av møtereferent
  • Valg av 2 til underskrift av møtereferat
  • Leder orienterer om tilstanden og driftsåret
  • Kasserer fremlegger revidert regnskap til godkjenning, evt. med kommentarer fra revisorer.
  • Innkomne forslag fra styret eller medlemmer.
  • Valg av styre
  • Eventuelt uten vedtak
  • Årsmelding 2015

Driftsåret 2015

Kalenderåret 2015 har vært preget av svært høy aktivitet.  Klubben har 65 medlemmer. Det har vært holdt 9 medlemsmøter i løpet av året. Møtene har hatt en struktur med felles informasjon i starten av hvert møte. Antall medlemmer på hvert møte har vanligvis variert mellom 15-40 personer. Flere av møtene har vært oppdretterbesøk. Her må det nevnes besøk hos Stein Henning Olsen og besøk hos Rune Hove/Hove plantesalg. Møter med annonsert innhold trekker generelt flere medlemmer enn ordinære møter. Klubblokalet har blitt ryddet og vasket – samt bort kjøring av gamle TV-er og annet. Det har vært arrangert fellestur til Landsutstillingen i Drammen. SFK har også sponset medlemstur til Danmark. Det er blitt anskaffet Roll-ups finansiert av sponsor.  SFK har skiftet til et bedre lokale til oppbevaring av utstillingsmateriell/bur.

Det har også vært 2 utlodninger i løpet av kalenderåret. En har også fått inntekter fra grasrot-andelen. Dette har gitt gode bidrag til klubbkassen. På flere av møtene har det også blitt servert kaker og konfekt i tillegg til kaffe. Dette bidrar til god stemning. Styret i klubben har avholdt 8 styremøter. Disse holdes i forkant av medlemsmøtene. På styremøtene har det blitt diskutert generell drifting av klubben, møteinnhold, lagerleie, forsikring o.l. Møtene i SFK har også i 2015 som vært preget av optimisme og positivitet.  Det er mange enkeltpersoner som gjør en stor innsats på ulike felt, slik at resultatet blir bra. 2016 har vært et aktivt og godt år for klubben og medlemmene.

20.januar 2016
Arild Skimmeland
-Leder SFK –

Regnskap 2015

 

Det er planlagt utstilling 2016 Budsjett for denne blir satt opp av utstillingskomite sammen med nytt styre. Endring på generalforsamling med rødt.

Innkomne forslag:

Til SFK styret
v/formann Arild Skimmeland.
Forslag til endring av kontingent.

Jeg foreslår hermed å endre kontingenten for familiemedlemmer fra kr.525,- til 450,-. Ellers uendret. Dette med begrunnes med at vi må være mer offensive mot juniorer, med tanke på fremtidig rekruttering.

Kennet Østensen
Forslaget ble vedtatt ved avstemning, trer i kraft 2017.

Styret i 2015 har bestått av:
Formann: Arild Skimmeland – på valg
Sekretær: Michael Mcneil – på valg.
Kasserer: Odd Egil Eriksen – ikke på valg.
Styremedlem: Tim Lendengen – på valg.

Valg av nytt styre 2016:

Leder: Sigurd Ellingsen (1 år)
Nestleder: Kjell Karlsen (1 år)
Sekretær: Kennet Østensen (2 år)
Kasserer: Odd Egil Eriksen (ikke på valg)

Ordstyrer:
Arild Skimmeland.

Underskrive protokoll:
Kjell Karlsen og Sigurd Ellingsen.

Referent: Kennet Østensen

Styret organiserer valgkomite.
Årsregnskap vedtatt.
Budsjett vedtatt med rettelser.
Landsutstilling 2016 holdes på Selvåg Gartneri 14 -16 oktober

Eventuelt

Signatur: Sigurd Ellingsen                                  Signatur: Kjell Karlsen

Ref. Kennet Østensen. Sekretær